Disclaimer

Deze website is een uitgave van Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V.* (hierna: WVS). Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. WVS kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan WVS garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

WVS streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt WVS zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. WVS kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, eventuele (type)fouten en onvolledigheden van de website. Tevens wijst zij iedere aansprakelijkheid af voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van WVS en/of de met haar verbonden ondernemingen. Het is niet toegestaan informatie van deze website, zonder voorafgaande toestemming van WVS, te verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik, te openbaren, te exploiteren of op enige manier ter kennis van derden te brengen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

* BW7 is een initiatief van WVS.

Copyright © 2016 WVS. Alle rechten voorbehouden.

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl