1. Minimumloon bij stukloon en meerwerk

  Vanaf 1 januari 2018 hebben meer werkenden recht op het minimumloon. Om welke werkenden gaat het hier en wat verandert er precies?

  Lees meer...

 2. Ziek uit dienst, inmiddels volledig hersteld

  Een medewerker treedt ziek uit dienst. De werkgever betaalt (indirect) de Ziektewet uitkering, door het verhogen van de werkgeverspremies. Wanneer de medewerker volledig herstelde, kon de werkgever de uitkering niet laten intrekken. Dat is nu veranderd. De werkgeverspremies worden verhoogd wanneer een werknemer een WGA-uitkering na twee jaar ziekte of een Ziektewetuitkering bij ziek uit diensttreding ontvangt.

  Lees meer...

 3. Eindafrekening bij slapend dienstverband?

  Een groot aantal werkgevers kiest ervoor om het dienstverband van de werknemer na 2 jaar ziekte niet te beëindigen. Het dienstverband wordt slapend gehouden om daarmee te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. Het wetsvoorstel waarin werkgevers zouden worden gecompenseerd voor deze transitievergoeding na 2 jaar ziekte is op de lange baan geschoven. Het is dus onduidelijk of er een compensatie komt en hoe deze er dan uit komt te zien.

  Lees meer...

 4. Wanneer zijn uitlatingen op sociale media reden voor ontslag?

  Het 'eerste transgendermodel van L'Oreal' is binnen een week ontslagen na racistische opmerkingen op Facebook. Wat moet een werkgever van haar werknemers accepteren en wat niet? Zijn negatieve uitlatingen over de werkgever op sociale media altijd reden voor ontslag?

  Lees meer...

 5. Wijzigingen betreffende het minimumloon: een update

  De afgelopen jaren zijn veel wijzigingen aangebracht in de wettelijke regeling van het minimumloon. Per 1 januari 2018 treden verdere wijzigingen in werking. En ook daarna zijn verdere wijzigingen gepland. Tijd voor een update. Oorspronkelijk van: Kantoor Mr. Van Zijl Advocaten

  Lees meer...

 6. Staat ziekmelding ontbinding in de weg?

  Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV kan worden gedwarsboomd door ziekte van de werknemer. Maar wat gebeurt er met het opzegverbod als de ontslagtoestemming wordt geweigerd?  Een werknemer is in de periode van 2011 tot 2013 ruim een jaar arbeidsongeschikt vanwege een vorm van kanker. In januari 2016 komt de ziekte terug. In maart dient de werkgever een ontslagverzoek in bij het UWV, op bedrijfseconomische gronden.

  Lees meer...

 7. Ouderschapsverlof berekenen bij min-maxcontract of nulurencontract

  Het ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat iemand volgens de arbeidsovereenkomst werkt. Als een werknemer meer uren werkt of er staan geen uren in het contract, dan kunt u berekenen hoeveel uren de werknemer gemiddeld per week heeft gewerkt. Dit gaat over een periode van 3 maanden of langer. 1 Min-maxcontract Ook met een min-maxcontract heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof van 26 keer het aantal werkuren (arbeidsduur) per week.

  Lees meer...

 8. Rechtspraak: personeel vooraf informeren over controle e-mails

  Bedrijven die zakelijke e-mailaccounts van werknemers controleren op privé gebruik, moeten hun personeel daarover van tevoren inlichten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag bepaald. Lees meer De zaak: een Roemeense werknemer werd tien jaar geleden ontslagen omdat hij een e-mailaccount van zijn werk ook privé gebruikte.

  Lees meer...

 9. Privéberichten onder werktijd versturen terwijl bedrijfsregels dit expliciet verbieden: terecht ontslag?

  In Roemenië had een werknemer een Yahoo Messenger-account aangemaakt, op verzoek van zijn werkgever, om te kunnen reageren op bepaalde verzoeken van klanten. Zonder zijn medeweten werden de berichten die hij verzond vanuit dit Messengersysteem gemonitord. De werkgever stelde vast dat de werknemer het zakelijke account ook gebruikte voor privédoeleinden. In ongeveer een week tijd verzond de werknemer zo'n 45 pagina's tekst aan privéberichten aan zijn broer en aan zijn verloofde.

  Lees meer...

 10. Resterende vakantiedagen bij einde dienstverband

  Het dienstverband met een van uw werknemers zal binnenkort eindigen. Deze medewerker heeft nog vakantiedagen openstaan. Hoe wordt precies omgegaan met deze vakantiedagen? Kunt u de werknemer bijvoorbeeld verplichten om deze dagen op te nemen? Of heeft de werknemer recht op uitbetaling? Oorspronkelijk van: BW7

  Lees meer...

 11. Wees behoedzaam met ontslag op staande voet

  Ook onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een ontslag op staande voet nog altijd het meest verstrekkende middel dat een werkgever kan inzetten. Meer dan ooit moet de werkgever echter behoorlijk zeker zijn van zijn zaak, omdat de (financiële) gevolgen van een onterecht gegeven ontslag fors kunnen zijn. Oorspronkelijk van: Leeuwendaal

  Lees meer...

 12. Gemiste inkomen meerekenen in billijke vergoeding?

  Een werknemer die op staande voet wordt ontslagen, stapt naar de rechter. Die kijkt bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding naar het New Hairstyle-arrest van juni 2017. Een woningstoffeerder wordt op staande voet ontslagen vanwege een woede aanval op het werk. De man zit al een jaar of twee in een moeilijke privé-situatie door een echtscheiding en een juridische strijd om de kinderen. Oorspronkelijk van: XpertHR

  Lees meer...

 13. Hoe zit het nu met de Wet DBA?

  Als opdrachtgever voorkomen dat u loonheffingen betaalt voor uw opdrachtnemer? Stel u wilt een ZZP'er of freelancer inschakelen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar u wilt voorkomen dat u loonheffingen voor deze opdrachtnemer moet betalen respectievelijk inhouden, wat moet u hiervoor dan doen? Wat is er in de plaats gekomen van de afgeschafte VAR-verklaring? Oorspronkelijk van: Flexnieuws

  Lees meer...

 14. Welke looncomponenten tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding?

  Sinds 1 juli 2015 dient u in geval van ontslag van de werknemer een transitievergoeding te betalen. Voorwaarde is dat werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. In de Wet Werk en Zekerheid staat hoe de transitievergoeding berekend moet worden. Welke looncomponenten moeten worden betrokken bij de berekening van de transitievergoeding? Oorspronkelijk van: BW7

  Lees meer...

 15. Hoe zit het ook alweer met de uitbetaling van ATV-dagen?

  Bij de afwikkeling van arbeidsovereenkomsten wordt vaak de vraag gesteld of naast het saldo niet genoten vakantiedagen ook de niet opgenomen ATV-dagen in geld moeten worden uitgekeerd. In 1998 heeft de Hoge Raad al beslist dat de wettelijke bepalingen terzake vakantiedagen niet op ATV-dagen van toepassing zijn, zodat op basis van de wet geen aanspraak bestaat op uitbetaling van niet opgenomen ATV-dagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

  Lees meer...

 16. Regels rondom vakantiedagen: zo zit het

  In de wet is bepaald dat de werkgever de vakantieperiode dient vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werknemer bepaalt dus; de werkgever kan de werknemer dus niet verplichten vakantiedagen op te nemen, ook niet bij einde van het dienstverband. Zijn er nog vakantiedagen over, dan dient de werkgever deze uit te betalen. Dit geldt ook indien de werknemer wordt vrijgesteld van werkzaamheden.

  Lees meer...

 17. Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

  Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen. Volgens de tekst van de wet is de transitievergoeding niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een in de arbeidsovereenkomst vastgelegde eindleeftijd. De vraag is of deze bepaling discriminatie naar leeftijd inhoudt.

  Lees meer...

 18. JurisprudentieTransitievergoeding ook nog vlak voor pensioen betalen?

  Heeft een werknemer die vlak voor zijn pensioen ontslagen wordt, ook recht op een volledige transitievergoeding? De werkgever vind van niet. De situatie van de werknemer is volgens hem vergelijkbaar met die van een werknemer die bij ontslag de AOW-leeftijd al heeft. Hoe oordeelt de rechter? Een docent Frans wordt met toestemming van het UWV ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl