1. Tijdelijk meer uren werken van invloed op hoogte transitievergoeding?

  Tijdelijk meer uren werken van invloed op hoogte transitievergoeding? Geregeld zorgt de berekening van de transitievergoeding voor hoofdbrekens. Zo ook bij een tijdelijke uitbreiding van de uren van een werknemer.

  Lees meer...

 2. Uitbreiding minimumloon: extra verplichting opdrachtgever

  Het wettelijk minimumloon geldt vanaf 1 januari 2018 voor elke overeenkomst tegen beloning. Niet alleen voor arbeidsovereenkomsten met werknemers. Wat betekent dit voor de opdrachtgever? Oorspronkelijk van: VWGNijhof

  Lees meer...

 3. Je kunt kiezen: "exit of een verbetertraject". Geslaagde aanpak?

  Dit is in de praktijk de meest voorkomende situatie: de werkgever vindt dat de werknemer zodanig slecht presteert dat werknemer zou moeten vertrekken, maar de werkgever weet ook dat een ontslagprocedure zonder dossier kansloos is. Hij legt de werknemer daarom de keuze voor: alsnog een verbetertraject of akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst.

  Lees meer...

 4. Werknemer neemt ontslag: werkgever moet loon doorbetalen

  Maar liefst zes keer bevestigt een boze werknemer desgevraagd dat hij ontslag neemt. Toch voldoet de werkgever niet aan zijn onderzoeksplicht. Wanneer voldoet een werkgever aan zijn onderzoeksplicht als een werknemer ontslag neemt? Oorspronkelijk van: PW De Gids

  Lees meer...

 5. Ontslag op staande voet en toch transitievergoeding: slecht verteerbaar!

  Onlangs heeft de rechter twee uitspraken gedaan waarin werknemers die op staande voet waren ontslagen toch een (gedeeltelijke of zelfs gehele) transitievergoeding meekregen. Dit terwijl een op staande voet ontslagen werknemer over het algemeen geen transitievergoeding ontvangt. Wel was er altijd al een uitzondering in het geval de werknemer geen ernstig verwijt kon worden gemaakt van de dringende reden.

  Lees meer...

 6. Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim. Een dode letter?

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is in de wet geregeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen mag opzeggen als hij daarvoor een redelijke grond heeft. In artikel 7:671 lid 3 BW wordt een limitatieve opsomming gegeven van de redelijke gronden waarop een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Eén van deze gronden betreft de grond "veelvuldig ziekteverzuim".

  Lees meer...

 7. Herplaatsingsplicht werkgever niet onderschatten

  Sinds de invoering van de WWZ heeft de herplaatsingsverplichting een prominentere plek gekregen in het ontslagrecht. Indien de werkgever wenst de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen dient de werkgever altijd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen in een passende functie (herplaatsingsverplichting).

  Lees meer...

 8. Pas op met de aanzegverplichting!

  We weten het inmiddels allemaal wel, maar toch doen we het vaak niet (goed). Uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, moet de werkgever de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij voortzetting moet de werknemer ook schriftelijk worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

  Lees meer...

 9. Welke functie heeft uw werknemer eigenlijk?

  Bij het begin van het dienstverband wordt in de arbeidsovereenkomst vaak de functie opgenomen, die de werknemer gaat vervullen. Wanneer een werkgever op enig moment wil reorganiseren en bij het UWV toestemming vraagt om bepaalde werknemers te mogen ontslaan, zal de werkgever het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen. En dan wordt het vaak spannend.

  Lees meer...

 10. Overzicht wetswijzigingen in 2018

  Het nieuwe jaar is in zicht. Wat zijn de wetswijzigingen per 1 januari 2018? En wat zijn de wetswijzigingen gedurende 2018? Wij zetten de relevante wijzigingen voor u op een rijtje.

  Lees meer...

 11. Geen ontslag ondanks onbevoegd gebruik Suwinet

  Ontslag op staande voet wegens inzien databanken? Mag een medewerker op staande voet worden ontslagen als deze, tegen de regels in, misbruik maakt van een databank van de werkgever? Gerechtshof Den Haag heeft hier op 26 september 2017 een uitspraak over gedaan.

  Lees meer...

 12. Tip: Concurrentiebeding blijft geldig bij opzegging in proeftijd

  De kantonrechter in Alkmaar moest zich begin deze maand uitspreken over de geldigheid van een concurrentiebeding bij opzegging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd. Zowel de geldigheid van het concurrentiebeding als de duur ervan stonden ter discussie. "Een te korte arbeidsbetrekking om de werkgever ook effectief concurrentie aan te kunnen doen", vond de ex-werknemer.

  Lees meer...

 13. Na reorganisatie weer aanwerven

  Een werkgever heeft medewerkers moeten ontslaan. Nu de economie weer aantrekt, zijn er weer uren beschikbaar. Moet hij die aan een van de ontslagen medewerkers aanbieden?

  Lees meer...

 14. Zieke medewerker juridisch veilig vervangen

  ls een werknemer langere tijd afwezig is, kan het lastig zijn om vervanging te regelen. U kunt een uitzendkracht inhuren, maar als u het zelf kunt regelen, kan u dat aardig wat geld schelen. Waar moet u rekening mee houden?

  Lees meer...

 15. wie schrijft, die blijft....

  Langzaam aan is de noodzaak van dossieropbouw wel tot de gemiddelde werkgever doorgedrongen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de rechter een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren zal willen ontbinden, tenzij de werkgever aan de hand van een dossier kan aantonen dat hij de werknemer op zijn functioneren heeft aangesproken en zich vervolgens ook terdege heeft ingespannen om dat functioneren te verbeteren.

  Lees meer...

 16. Ontslag wegens disfunctioneren

  Een werknemer maakt fouten en gedraagt zich grof en ongepast tegen collega's en klanten. De werkgever wil van hem af. Maar is disfunctioneren genoeg voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst? De overeenkomst tussen werknemer en werkgever is een bijzondere. De werknemer was eigenaar van een eenmansbedrijf. Toen dit bedrijf werd overgenomen door een vennootschap, trad hij als werknemer in dienst als allround accountmanager.

  Lees meer...

 17. De bewoordingen van het non-concurrentiebeding

  Wat is een non-concurrentiebeding? Daarover valt veel te zeggen. Gelet op een recente uitspraak is een beding in een arbeidsovereenkomst in elk geval niet een non-concurrentiebeding (of:concurrentiebeding) enkel omdat er 'non-concurrentiebeding' boven staat. Het komt aan op de precieze bewoordingen van het beding.

  Lees meer...

 18. Vragen over: oproepen van oproepkracht met nulurencontract

  Een nulurencontract is een vorm van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De werkgever en werknemer komen in het nulurencontract geen arbeidsduur overeen. De werknemer komt werken als de werkgever hem hiervoor oproept. Het is voor een werknemer dus in principe niet duidelijk hoeveel uur hij per maand of week precies zal werken. De werkgever behoudt daardoor een bepaalde vrijheid bij zijn personeelsinzet.

  Lees meer...

 19. Geen dringende reden. Inkomensschade werknemer door weigering WW-uitkering voor risico werkgever.

  Werknemer is op staande voet ontslagen wegens negatieve uitlatingen over zijn werkgever in het bijzijn van een opdrachtgever en een klant. De kantonrechter acht het ontslag op staande voet rechtsgeldig. Werknemer stelt tijdig beroep in. Primair verzoekt werknemer herstel van de arbeidsovereenkomst. Subsidiair maakt werknemer aanspraak op een billijke vergoeding.

  Lees meer...

 20. Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 januari 2018

  Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2018, zoals deze geldt per 1 januari 2018. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon. Oorspronkelijk van: BW7 

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl