Verslag themabijeenkomst Arbeidsrecht in crisistijd

De huidige recessie vraagt veel van ondernemend Nederland. Om een arbeidsrechtelijk handje te helpen organiseerde BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers op 5 april jl. een bijeenkomst met als thema „Arbeidsrecht in crisistijd‟. Ondernemers en HR-managers uit Brabant en omstreken werden op praktische wijze wegwijs gemaakt in de wereld van het „creatieve arbeidsrecht‟. Onder leiding van gespreksleider Carmen de Jonge (Wissenraet Van Spaendonck) stond vanuit verschillende actuele invalshoeken de vraag centraal: „Hoe kunt u inspelen op kansen van (nieuwe) wet- en regelgeving?‟

Lees meer...

Wijziging regeling ouderschapsverlof 2012: eerste kamer akkoord

Op 20 maart 2012 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Arbeidstijdenwet (ATW). De wijziging heeft gevolgen voor de regeling omtrent ouderschapsverlof en wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Wat gaat er precies veranderen?

Lees meer...

Controle arbeidsinspectie bevorderd door wijziging Wet minimumloon per 1 maart 2012

Op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) dienen werkgevers zich bij het uitbetalen van werknemers te houden aan bepaalde voorwaarden. Er moet bijvoorbeeld ten minste het minimumloon worden betaald (voor een schematisch overzicht minimumloon klik hier). De arbeidsinspectie controleert of werkgevers de WML naleven, zo niet dan kan de arbeidsinspectie een boete opleggen. Tot 1 maart 2012 werd de arbeidsinspectie echter in bepaalde situaties beperkt in de controlemogelijkheden. De wetswijziging beoogt die beperking terug te dringen.

Lees meer...

Uniform loonbegrip per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 zal het uniform loonbegrip worden ingevoerd. Dat houdt in dat er één loonbegrip komt voor de heffing loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Op dit moment hanteren werkgevers hiervoor nog verschillende definities en berekeningen.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl