FAQ over BW7

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op. Hieronder beantwoorden we alvast een aantal veelgestelde vragen.

Bw7 en haar dienstverlening

Waarin verschilt BW7 van een rechtsbijstandsverzekering?
Wij richten ons niet op het dekken van schade, maar op het oplossen van problemen en – liever nog – het voorkomen daarvan. Ons preventieve karakter wordt benadrukt doordat wij het inwinnen van advies vóór het nemen van bepaalde beslissingen stimuleren en kennis overbrengen middels nieuwsbrieven en themabijeenkomsten.

Daarnaast hanteren wij een veel lager maandtarief dan de gemiddelde rechtsbijstandsverzekering. Als lid van BW7 betaalt u pas voor tweedelijns dienstverlening als u dat ook echt nodig heeft. Op die manier betaalt u nooit te veel. Ten slotte garanderen onze korte lijnen snel antwoord op uw arbeidsjuridische vragen.
Ik heb nu geen arbeidsjuridische problemen. Waarom nu al lid worden?
Het bekende gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' gaat hier volledig op. Wij stimuleren het inwinnen van advies vóór het nemen van bepaalde beslissingen en het op een juiste manier vastleggen van afspraken in arbeidsovereenkomsten en andere documenten. Daarom kunt u in de online kennisbank modellen van verschillende arbeidsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten en andere handige documenten downloaden. Wij passen deze documenten graag voor u aan. Ook houden wij u up-to-date middels nieuwsbrieven en themabijeenkomsten.
Wat houdt tweedelijns dienstverlening in?
Soms kan uw vraag niet direct beantwoord worden, doordat bestudering van reeds gevoerde correspondentie of andere documenten noodzakelijk is. Of u heeft juridische ondersteuning nodig bij het opstellen van overeenkomsten, correspondentie of onderhandeling met de wederpartij of het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV. In dit soort gevallen kunt u gebruik maken van onze tweedelijns dienstverlening, tegen een uurtarief van € 175,- voor niet-leden en een gereduceerd uurtarief van € 125,- voor leden. Dit tarief ligt vele malen lager dan het gemiddelde advocatentarief. Uiteraard geven wij altijd duidelijk aan wanneer uw vraag onder de tweedelijns dienstverlening valt en kunt u per casus beslissen of u hiervan gebruik wilt maken.
Voor wie is lidmaatschap van BW7 bedoeld?
Onze klanten zijn vooral werkgevers en werknemers die zich bezighouden met het HR-beleid binnen de organisatie. Denk aan de personeelsfunctionaris, P&O adviseur of andere HR-professional die met regelmaat vragen van zowel collega-werknemers als het MT voor de kiezen krijgt. Leden met een juridische achtergrond zijn wij van dienst als sparringpartner en met onze nieuwsbrieven en themabijeenkomsten. Ten slotte ondersteunen wij verschillende verenigingen in de informatie- en adviesvoorziening aan hun leden.

In de praktijk

Een arbeidsovereenkomst opstellen
U gaat een dienstbetrekking aan met een nieuwe werknemer. Nu is het zaak om tijdig een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. Welke bepalingen kunt u het beste hierin opnemen?

Elke arbeidsovereenkomst moet tenminste een aantal hoofdelementen bevatten, zoals de hoogte van het loon, de functie, de duur van het dienstverband en de vakantierechten. De arbeidsovereenkomst kan daarnaast een groot aantal bijzondere bedingen bevatten, zoals een proeftijdbeding of een concurrentiebeding. Welke bedingen u het beste kunt opnemen, is afhankelijk van uw specifieke situatie.

BW7 kan u helpen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Als u lid bent van BW7 krijgt u toegang tot het ledendeel van de website. Daar vindt u veel informatie over arbeidsovereenkomsten en kunt u modellen arbeidsovereenkomsten downloaden. Ook kan de helpdesk van BW7 u advies op maat geven of een arbeidsovereenkomst voor u opstellen. Wij helpen u graag. 

Een zieke werknemer
Uw werknemer laat u weten dat hij ziek is en daarom niet kan komen werken. Wat wordt er nu van u verwacht?

Allereerst geldt voor u een loondoorbetalingplicht: u bent verplicht om twee jaar lang tenminste 70% van het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Tijdens het eerste ziektejaar geldt dat uw werknemer recht heeft op tenminste het wettelijk minimumloon. De meeste CAO's hanteren bovendien een hoger percentage en mogelijk een langere periode dan twee jaar.

Naast deze loondoorbetalingplicht heeft u de plicht om alle noodzakelijke maatregelen te treffen die nodig zijn om uw zieke werknemer te laten re-integreren in zijn eigen werk of ander passend werk. Dit houdt onder meer in dat u de arbodeskundige binnen 7 dagen op de hoogte moet stellen van de ziekmelding van uw werknemer. Als het gaat om een dreigend langdurige ziekte, dan dient u binnen 6 weken een oordeel van de arbodeskundige over het ziektegeval te hebben. De arbodeskundige geeft u dan onder meer informatie over de mogelijkheden tot re-integratie. Het re-integratietraject kan dan van start gaan.

Wilt u meer informatie over uw verplichtingen als uw werknemer ziek is? Als u lid bent van BW7 krijgt u toegang tot het ledendeel van de website. Daar vindt u uitgebreide informatie over uw verplichtingen. Ook kan de helpdesk van BW7 u hulp op maat verschaffen en u juridisch bijstaan in geschillen met uw werknemer. Wij helpen u graag.  

Beëindigen van het dienstverband
U wilt het dienstverband tussen u en een van uw werknemers beëindigen. Hoe pakt u dit aan?

Er zijn verschillende manieren waarop u het dienstverband kunt beëindigen, namelijk

Welke manier voor u het meest geschikt is, is afhankelijk van de reden van ontslag en uw specifieke situatie.

BW7 kan u helpen bij het beëindigen van het dienstverband. Als u lid bent van BW7 krijgt u toegang tot het ledendeel van de website. Daar vindt u veel informatie over de verschillende manieren van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook kunt u dan via de website enkele modellen downloaden, waaronder een model beëindigingovereenkomst en een modelbrief om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Bovendien kan de helpdesk van BW7 u van hulp op maat voorzien en u juridisch bijstaan in geschillen met uw werknemer. Wij helpen u graag. 

Mag ik afwijken van de bepalingen in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Als u gebonden bent aan de CAO, dan mag u niet van die CAO afwijken ten nadele van de werknemer. Afwijken van de CAO ten gunste van de werknemer mag meestal wel. In een enkel geval is deze mogelijkheid in de CAO uitgesloten.

Bent u aan een CAO gebonden?

  • Is de CAO algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Dan bent u aan de CAO gebonden.
  • Bevat de individuele arbeidsovereenkomst een bepaling waarin de CAO van toepassing wordt verklaard? Dan bent u aan de CAO gebonden.
  • Heeft u zelf een CAO afgesloten of bent u lid van een werkgeversorganisatie die een CAO heeft afgesloten? Dan bent u aan de CAO gebonden.
Ik heb een nieuwe werknemer in dienst genomen. Kan ik in zijn arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen?

Dit is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst die u aangaat. Bij een arbeidsovereenkomst van maximaal zes maanden is een proeftijd niet toegestaan. Ook als de werknemer al bij u bekend is, is een proeftijd niet toegestaan. In dat geval mag alleen een proeftijd worden gehanteerd als duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer worden gevraagd. Let bij het opnemen van een proeftijd in de arbeidsovereenkomst op de vereisten voor een geldige proeftijd. Deze vindt u hier.

Mijn werknemer functioneert niet goed. Wat moet ik nu doen?

Het is uw taak om de werknemer te begeleiden zodat zijn functioneren verbetert en hij aan zijn functie-eisen kan voldoen. Hanteer het volgende stappenplan:

  • Ga in overleg met uw werknemer. Bespreek wat u onder goed functioneren verstaat, wat de tekortkomingen van de werknemer zijn en op welke manier de tekortkomingen kunnen worden verlopen.
  • Ga een verbetertraject in. Steun uw werknemer in het verbeteren van zijn prestaties.
  • Wijs de werknemer op slecht presteren en waarschuw hem eventueel officieel dat ontslag wegens niet goed functioneren kan volgen als zijn werk niet verbetert.

Stel alles rondom het disfunctioneren op schrift.

Meer informatie over disfunctioneren en een voorbeeldbrief van een officiële waarschuwing bij disfunctioneren vindt u hier. Wilt u graag advies op maat of juridische bijstand? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag. 

Op hoeveel vakantiedagen heeft mijn werknemer recht?

Iedere werknemer heeft jaarlijks recht op tenminste 4 x de overeengekomen arbeidsuren per week. De meeste CAO's kennen werknemers meer vakantiedagen toe dan dit wettelijk minimum. Ook (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers recht hebben op een vakantie van tenminste 4 x de overeengekomen arbeidsuren per week. Klik hier voor meer informatie

Wegens bedrijfseconomische omstandigheden wil ik een van mijn werknemers ontslaan. Hoe pak ik dit aan?

Er zijn verschillende manieren waarop u het dienstverband kunt beëindigen, namelijk:

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden is toestemming van het UWV vereist. Klik hier voor informatie over opzegging met toestemming van het UWV. Wilt u graag advies op maat of juridische bijstand? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag. 

Moet ik mijn werknemer een ontslagvergoeding betalen als ik het dienstverband beëindig?

Of u een transitievergoeding of billijke vergoeding moet betalen hangt af van de manier waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. In geval van beëindiging met wederzijds goedvinden en ontslag op staande voet bent u geen transitievergoeding verschuldigd. Bij ontslag met instemming met de opzegging, ontslag via UWV of ontslag via de kantonrechter bent u in principe wel een transitievergoeding verschuldigd. Bij ontslag via de kantonrechter kan het zijn dat u tevens een billijke vergoeding verschuldigd bent. Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl