1. Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst

  Een bedrijf verwijt een werknemer dat hij gebruik heeft gemaakt van gegevens - data, modellen en tools - wetende dat daarop het auteursrecht rust van een derde. In zijn functie als senior onderzoeker had hij daarover mededeling moeten doen, zodat werkgever toestemming voor gebruik van de gegevens had kunnen verkrijgen, of het gebruik ervan had kunnen tegengaan. Omdat hij dit heeft nagelaten is hij tekortgeschoten in verplichtingen op grond van zijn arbeidsovereenkomst.

  Lees meer...

 2. De 10 meest gemaakte fouten bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst

  Je hebt een geschikte kandidaat gevonden voor je openstaande vacature en jullie zijn beiden tevreden over het overeengekomen salaris en de arbeidsvoorwaarden. Mooi! Nu alleen nog even een arbeidsovereenkomst opstellen en laten ondertekenen, en dan is alles rond. Klinkt gemakkelijk, maar het is belangrijk dat je oog voor detail hierbij even extra scherp is. Er worden namelijk nog weleens wat fouten gemaakt.

  Lees meer...

 3. Mag een zwangere werkneemster nooit ontslagen worden?

  Als een werkneemster wordt ontslagen in strijd met het opzegverbod zwangerschap uit art. 7:670 lid 2 BW, kan uw organisatie een groot probleem hebben. Als een werkneemster zich ervan bewust is dat dit opzegverbod in het spel is, kan zij de opzegging van de werkgever vernietigen. Dit moet ze dan wel binnen 2 maanden na de opzegging doen, anders verliest ze dit recht.

  Lees meer...

 4. Oproepovereenkomst

  Als oproepovereenkomst wordt in de meeste gevallen een doorlopende arbeidsovereenkomst met een flexibele omvang bedoeld. Dat kan bijvoorbeeld een nulurenovereenkomst zijn of een overeenkomst van bijvoorbeeld minimaal acht tot maximaal zestien uur per week. Op dit moment staat er in de wet geen definitie voor het begrip 'oproepovereenkomst'.

  Lees meer...

 5. Ontslaggronden

  Als een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, moet er sprake zijn van een redelijke grond. In de huidige wet zijn op dit moment acht redelijke gronden (ontslaggronden) opgesomd: a. Bedrijfseconomische redenen b. Langdurige ziekte / arbeidsongeschiktheid c. Frequent ziekteverzuim d. Disfunctioneren e. Verwijtbaar handelen f. Gewetensbezwaren g. Verstoorde arbeidsverhouding h. Andere omstandigheden De werkgever moet beschikken over een 'voldragen' ontslaggrond.

  Lees meer...

 6. Vier vrouwen lastiggevallen; geen ontslag op staande voet

  Schoonmaakbedrijf Asito had een 58-jarige regiodirecteur die vier jonge vrouwelijke collega's lastig viel, niet op staande voet mogen ontslaan. Veel schiet de man daar niet mee op. Hij verliest namelijk wel zijn baan, zonder de door hem geëiste ontslagvergoeding van ruim een kwart miljoen euro. De regiodirecteur werkte sinds 2005 bij het schoonmaakbedrijf, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het coachen en begeleiden van het lokale managementteam en hun medewerkers.

  Lees meer...

 7. De WAB komt eraan, bent u al voorbereid? Deel 2: oproepkrachten

  Op 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Het doel van de wet is om vaste contracten minder vast te maken en flexibele contracten minder flex en zo vaste contracten aantrekkelijker te maken. Of dat doel gehaald wordt valt te bezien, maar dat de wet grote gevolgen zal hebben voor het arbeidsrecht staat wel vast. Dit is het tweede deel van een serie over WAB, zodat u straks goed voorbereid het nieuwe jaar in kan. Deze keer gaat het over oproepkrachten.

  Lees meer...

 8. Telt freelancer mee?

  Wanneer een organisatie meer dan 100 medewerkers heeft is het informatierecht uitgebreider en moet de organisatie ook informatie verstrekken over beloningsverhoudingen van de bestuurder en Raad van Toezicht. Tellen freelancers die werk verrichten voor de organisatie hierbij mee? De WOR spreekt van 'in de onderneming werkzame personen'; daarbij gaat het om mensen die op basis van een arbeidsovereenkomst in de onderneming werkzaam zijn.

  Lees meer...

 9. Werknemer die niet terugkeert van vakantie wordt terecht op staande voet ontslagen

  Sinds 2008 was een 41-jarige werknemer als productiemedewerker in dienst en vanaf 10 mei 2017 werd hij arbeidsongeschikt door knieklachten. De werknemer had vakantieverlof aangevraagd voor de periode van 6 tot en met 30 augustus 2018. Hij kreeg slechts verlof tot en met 19 augustus. Toch kwam de werknemer op 20 augustus niet opdagen, en bleek dat hij ook thuis niet aanwezig was. De werknemer werd vervolgens verzocht om zo snel mogelijk huiswaarts te keren.

  Lees meer...

 10. Ketenregeling verandert en dit is wat je moet weten

  Als je het niet al deed, pak de lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd er maar weer bij. Nog geen vijf jaar na aanpassing van de ketenregeling verandert dit onderdeel weer. In dit factsheet van de Rijksoverheid staat een toelichting over de ketenbepaling en waarom die weer verandert. Maar hoe maak je hier zo goed mogelijk gebruik van als je niet al toe bent aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? In dit blog geef ik een aantal concrete voorbeelden.

  Lees meer...

 11. De nieuwe transitievergoeding berekent u zo

  Vanaf 1 januari 2020 wordt de berekening van de transitievergoeding anders. Deze nieuwe rekenmethode houdt geen rekening meer met de leeftijd van de werknemer bij ontslag en kent geen hogere betaling voor werknemers met een langer dienstverband, wordt niet meer afgerond op halve jaren en is er voor iedereen. Kleinere werkgevers (25 werknemers of minder) kunnen gecompenseerd worden. De nieuwe transitievergoeding berekent u zo (Salarisnet.

  Lees meer...

 12. Wanneer heeft jouw werknemer recht op bijzonder verlof of kort verzuim?

  WePayPeople   Blog Wanneer heeft jouw werknemer recht op bijzonder verlof of kort verzuim? Op 8 oktober 2019 door WePayPeople Naast vakantiedagen hebben je medewerkers in een aantal gevallen recht op bijzonder verlof of kort verzuim. Bijzonder verlof kan worden aangevraagd bij een bijzondere gebeurtenis of bij familieomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een jubileum, een huwelijk of iemand uit de (directe) familie van je werknemer die is komen te overlijden.

  Lees meer...

 13. Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte - de financiële meevaller van 2020

  In 2020 gaat het dan eindelijk gebeuren. Een terugbetaling van de transitievergoedingen die betaald zijn aan medewerkers die 2 jaar ziek zijn. Met een gemiddelde claim van € 13.500 levert dit elke organisatie in 2020 een mooie meevaller op. Nu al aan het werk als je het bedrag in 2020 wilt ontvangen Transitievergoedingen die na 1 juli 2015 zijn betaald aan zieke werknemers, kunnen vanaf 1 april 2020 worden geclaimd. Maar let op, het verzoek moet vóór 1 oktober 2020 worden ingediend.

  Lees meer...

 14. Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

  Als werknemer kun je altijd geconfronteerd worden met ontslag. Dat kan ook als je goed functioneert en een goede relatie hebt met je werkgever. Je functie kan bijvoorbeeld komen te vervallen ( reorganisatie), of je werkgever wil afscheid van je nemen omdat het bedrijfseconomisch minder gaat. Vaak biedt de werkgever dan een vaststellingsovereenkomst aan.

  Lees meer...

 15. Hoge Raad: kerkrecht gaat voor arbeidsrecht

  De Hoge Raad geeft in een al jaren voortslepende ontslagkwestie het kerkrecht voorrang boven het arbeidsrecht. Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht, zo oordeelt de Hoge Raad. Het gaat in deze zaak om een predikant die na een ernstige vertrouwensbreuk in 2010 werd ontslagen door de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem.

  Lees meer...

 16. Werkgevers mogen opleidingskosten van transitievergoeding aftrekken

  Werkgevers mogen opleidingskosten die medewerkers maken voor een opleiding voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf, aftrekken van de transitievergoeding. Met die regel wil het kabinet dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven. Dat vraagt om investeringen, en om werkgevers daartoe aan te sporen mogen zij deze kosten dus aftrekken. De ministerraad wil dat dit voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken op 1 januari 2020 gaat gelden.

  Lees meer...

 17. Wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): de ketenbepaling

  De ketenregeling bepaalt wanneer elkaar opvolgende, tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op dit moment is dat het geval bij meer dan drie tijdelijke contracten of als de duur van de elkaar opvolgende contracten een periode van twee jaar overschrijdt. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt deze laatste periode verlengd van twee naar drie jaar.

  Lees meer...

 18. Voorlichtingcampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

  Nieuwsbericht | 07-10-2019 | 10:14Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen.

  Lees meer...

 19. Transitievergoeding berekenen bij kort dienstverband

  Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft een werknemer zelfs bij ontslag binnen een maand na indiensttreding recht op de transitievergoeding. Hoe werkt de berekening van de vergoeding in zo'n situatie? Vanaf 1 januari 2020 ontstaat het recht op de transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer hoeft hiervoor dus niet meer minstens 24 maanden in dienst te zijn. Bovendien wordt de transitievergoeding niet meer op halve dienstjaren afgerond.

  Lees meer...

 20. Het belang van schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2020

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft tot doel om het verschil tussen vaste en flexibele dienstverbanden kleiner te maken. Hiertoe is een aantal maatregelen genomen. Zo wordt het voor werkgevers voordeliger om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. De hoogte van de WW-premie wordt namelijk afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst. Lage en hoge WW-premie De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om hun werknemers een vast contract te bieden.

  Lees meer...

 21. Nieuwe UWV-uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Sinds de uitvoeringsregels in 2018 werden gewijzigd, zijn er wetten veranderd en heeft de Hoge Raad uitspraken gedaan. Het UWV kwam daarom met een nieuwe versie. Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen (Salarisnet.nl) Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (versie oktober 2019) (UWV.

  Lees meer...

 22. Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?

  Elisabeth Klein Hofmeijer Begrijpt u nog de verschillen tussen de oproepovereenkomst, de payrollovereenkomst of de uitzendovereenkomst? Toelichting door Elisabeth Klein Hofmeijer Momenteel maken veel bedrijven gebruik van arbeidsovereenkomsten in allerlei soorten en maten. Tot nu toe bestaan wettelijk gezien alleen de algemene arbeidsovereenkomst en de uitzendovereenkomst. Hier brengt de wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) verandering in.

  Lees meer...

 23. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Oproepovereenkomst

  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet brengt ingrijpende wijzigingen met zich op het gebied van de oproepovereenkomst, de proeftijd, de elkaar opvolgende  arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ketenregeling), het recht op een transitievergoeding dat ontstaat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid om werknemers eenvoudiger te kunnen ontslaan, de WW-premiedifferentiatie.

  Lees meer...

 24. Laatste checklist voor de Wet arbeidsmarkt in balans

   Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking die de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal cruciale punten wijzigt. Dit blog bevat een beknopt overzicht van de wijzingen. Oorspronkelijk van: Kneppelhout Korthals

  Lees meer...

 25. Slapende dienstverbanden: eindelijk een conclusie?

  Sinds 1 juli 2015 is een werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen aan een werknemer bij beëindiging van diens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Dit geldt ook bij een beëindiging na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig. Het komt voor dat werkgevers de langdurig zieke werknemers - voor wie de loondoorbetalingsverplichting inmiddels is geëindigd - in dienst houden om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen.

  Lees meer...

 26. WW-premie - waarom je hierop moet letten plus 2 tips

  Niet de sector is leidend voor de WW-premie, maar de aard van de overeenkomst. Per 1 januari 2020 bepaalt de vraag of je een vast of flexibel contract hebt, de hoogte van de WW-premie die je betaalt als werkgever. In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaal je minder premie. Tenminste als dat vaste contract geen oproepovereenkomst is.

  Lees meer...

 27. Moet mijn werkgever mijn slapende dienstverband beëindigen?

  Per 1 april 2020 is het zover. Werkgevers kunnen compensatie vragen voor de transitievergoeding die is uitgekeerd als de arbeidsovereenkomst vanwege (langdurige) arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Deze compensatie is ook van toepassing als er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

  Lees meer...

 28. Bovenwettelijke WW uitkering op grond van toepasselijke Cao

  Een werkgever en werknemer kunnen afspreken dat een Cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, hoewel die eigenlijk niet van toepassing is op werkgever. Werknemer maakt op basis van deze overeengekomen afspraken aanspraak op een bovenwettelijke WW uitkering. Werknemer heeft van november 2009 tot augustus 2012 op basis van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met Stichting Sité. In deze periode heeft werknemer uitsluitend gewerkt bij Leeuwenborgh.

  Lees meer...

 29. Wanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?

  Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter? Een 54-jarige chauffeur start op 27 januari 2019 bij een werkgever op een contract voor bepaalde tijd.

  Lees meer...

 30. Advocaat-generaal: Verbied 'slapend dienstverband' arbeidsongeschikten

  Werkgevers mogen werknemers die arbeidsongeschikt zijn verklaard niet langer in dienst houden om onder betaling van een ontslagvergoeding uit te komen, adviseert advocaat-generaal Ruth de Bock woensdag. De Hoge Raad neemt een dergelijk advies vaak over. Het advies volgt op vragen die de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad stelde naar aanleiding van een zaak over zogenoemde 'slapende dienstverbanden'.

  Lees meer...

 31. Wat verandert er in het arbeidsrecht in 2020?

  Veranderingen in ontslag, concurrentiebeding, payrol en losse contracten in 2010 Per 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het arbeidsrecht gaan veranderen op het gebied van vast personeel, ontslag, opvolgende arbeidscontra­­cten, concurrentiebeding, WW-premie en nog meer zaken. Wat gaat er precies veranderen? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders zet de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en werknemers op een rij.

  Lees meer...

 32. Tweede Kamer akkoord met verruiming 1 jaar termijn zelfstandigenverklaring

  De Tweede Kamer is akkoord met een motie waarin wordt verzocht om uitzonderingen mogelijk te maken op de 1 jaar termijn voor de zelfstandigenverklaring. De Tweede Kamer heeft op 10 september een motie aangenomen van D66 en VVD waarin aandacht gevraagd wordt voor interim opdrachten die langer dan een jaar kunnen duren. Het kabinet wil de Wet DBA vervangen. Bij opdrachten met een tarief boven € 75,- per uur kan een zelfstandigenverklaring worden aangevraagd.

  Lees meer...

 33. Handhaving van het concurrentiebeding

  1 op de 5 werknemers heeft een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Jaarlijks vinden er zo'n 200 rechtszaken plaats over de handhaving ervan. Het blijft dus een 'hot topic' in arbeidsrechtland. Reden voor ons om dit beding weer eens onder de aandacht te brengen. Het concurrentiebeding komt tegenwoordig niet alleen voor bij werknemers in hogere posities. Maar ook masseurs, schoonmakers, taxichauffeurs en receptionisten kunnen ermee te maken krijgen.

  Lees meer...

 34. Kan de werkgever een zieke werknemer tijdens de proeftijd ontslaan?

  Tijdens de proeftijd geldt het ontslagverbod bij ziekte niet. Dus u mag een zieke werknemer ontslaan tijdens de proeftijd. Let er wel op dat de ziekte niet de ontslagreden is, want dat komt neer op discriminatie - en dat is altijd verboden. Ontslag in de proeftijd kan bovendien alleen als de proeftijd geldig is. Dit betekent dat de proeftijd schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst of cao) moet zijn vastgelegd. Ook is de lengte van de proeftijd beperkt.

  Lees meer...

 35. Mag een re-integrerende werknemer op vakantie?

  Een zieke werknemer bouwt tijdens zijn hele ziekteperiode vakantiedagen op, ongeacht of de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Het doel van vakantie is herstellen, oftewel 'recupereren', van werk maar ook van re-integratieverplichtingen. Wil de reintegrerende werknemer op vakantie, dan moet hij hiervoor vakantiedagen opnemen.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl