1. All-in loon blijkt niet uit loonstrook - recht op nabetaling

  Mag een werkgever een all-in loon betalen aan een werkneemster en is dit op de juiste wijze gebeurd? Volgens de kantonrechter in Rotterdam is op de loonstroken niet voldoende duidelijk gespecificeerd waaruit het loon was samengesteld. De werkneemster heeft recht op vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen en achterstallige vakantiebijslag.  Oorspronkelijk van: Salarisnet

  Lees meer...

 2. Bonus telt mee voor transitievergoeding

  Als een werknemer op grond van zijn arbeidsovereenkomst jaarlijks recht heeft op een bonus mits er winst wordt gemaakt, telt volgens Rechtbank Rotterdam de gemiddelde bonus over de laatste drie jaar mee bij de transitievergoeding.   In deze zaak was een werknemer van 1 november 2000 tot 1 april 2018 in dienst geweest bij de werkgever als consultant. De arbeidsovereenkomst is ontbonden vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer sinds 22 juni 2015.

  Lees meer...

 3. Slapende dienstverbanden worden wakker geschud

  Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet compensatie transitievergoeding aangenomen. Dit is goed nieuws voor werkgevers en werknemers, want met deze wet is het voor werkgevers vanaf 1 april 2020 mogelijk om een compensatie te krijgen voor de transitievergoeding bij een ontslag na langdurige ziekte.

  Lees meer...

 4. Ryanair: vervliegt de bescherming van het Nederlandse arbeidsrecht?

  De combinatie van Ryanair en het Nederlandse rechtsstelsel lijkt geen gelukkig huwelijk. Alleen al in 2018 is er diverse keren geprocedeerd over verschillende aspecten van het arbeidsrecht, waarbij Ryanair steeds bot ving. Of het nu gaat om het voorkomen van een staking, of een poging om specifieke onderhandelaars van een vakbond weg te houden van de onderhandelingstafel; Ryanair redt het vaak niet.

  Lees meer...

 5. Ontslag op staande voet en ontvangst van de ontslagbrief

  Ontslag op staande voet. Om rechtsgeldig te zijn, moet een ontslagbrief, waarin de werknemer op staande voet wordt ontslagen, de werknemer daadwerkelijk hebben bereikt. Niet in alle ontslagzaken is echter duidelijk of de ontslagbrief door een werknemer is ontvangen. Artikel 3:37 lid 3 BW schrijft voor dat een verklaring een persoon moet hebben bereikt, om haar werking te kunnen hebben. Oorspronkelijk van: Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten

  Lees meer...

 6. Ernstig verwijtbaar handelen bij re-integratie en een transitievergoeding, kan dat?

   Soms komen zaken voorbij waarvan je denkt: hoe durf je als werknemer zo ver te gaan? De zaak die in dit artikel wordt besproken is er zo een. Lees hier het oordeel van de kantonrechter. Werkneemster in deze zaak was in dienst van een Amsterdamse scholengemeenschap. Het dienstverband staat bol van incidenten, waarin partijen ook al eens mediation nodig hebben gehad om nader tot elkaar te komen. Oorspronkelijk van: LXA

  Lees meer...

 7. Arbeidsongeschiktheid: welk oordeel telt zwaarder, bedrijfsarts of eigen arts?

  Ziek zijn betekent nog niet dat je arbeidsongeschikt bent, en het laatste begrip is relevant in het arbeidsrecht. De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is, en zo ja in welke mate. Als een werknemer het met dat oordeel niet eens is, dan kan hij een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts en/of een deskundigenoordeel bij het UWV. Oorspronkelijk van: LXA

  Lees meer...

 8. Concurrentiebeding - wanneer geldt het en welke afspraken maak je hierin?

  Een concurrentiebeding wordt in een arbeidsovereenkomst gezet om ervoor te zorgen dat een werknemer na uitdiensttreding zijn werkgever niet gaat beconcurreren. En in een concurrentiebeding staat waaraan je je moet houden als je bij een andere werkgever gaat werken of zelf een bedrijf start.

  Lees meer...

 9. Het afspiegelingsbeginsel bij ontslagzaken

  Het afspiegelingsbeginsel in het arbeidsrecht is in 2006 leidend geworden bij het bepalen van een ontslagvolgorde. In het arbeidsrecht was voor 1 maart 2006 sprake van het zogenoemde dienstjarenbeginsel (anciënniteit). Het betekende dat degene die het laatst in dienst was gekomen als eerste voor ontslag in aanmerking kwam. Sinds die datum is er echter sprake van het afspiegelingsbeginsel en is dit beginsel leidend.

  Lees meer...

 10. Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 januari 2019

  Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2019, zoals deze geldt per 1 januari 2019. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon. Oorspronkelijk van: BW7 Arbeidsjuristen voor ondernemers.

  Lees meer...

 11. Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

  Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking langer dan 24 maanden heeft geduurd. De wettelijke regeling van de transitievergoeding is van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken. De voorwaarden voor het recht op een transitievergoeding en de regels voor de berekening van de hoogte van de vergoeding zijn nauwkeurig in de wet omschreven.

  Lees meer...

 12. Bonus is arbeidsvoorwaarde en telt mee bij transitievergoeding

  Als een werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst jaarlijks recht heeft op een bonus als het bedrijf winst maakt, telt de gemiddelde bonus over de laatste drie jaar mee bij de transitievergoeding, aldus Rechtbank Rotterdam. De bonus is te zien als een arbeidsvoorwaarde en telt mee voor de berekening van de transitievergoeding.  Een man is op 1 november 2000 in dienst getreden bij de werkgever.  In de arbeidsovereenkomst staat dat de man recht heeft op een jaarlijkse bonus.

  Lees meer...

 13. Tussentijds de transitievergoeding (deels) afrekenen?!

  Na 33 jaar dienstverband wordt een lerares deels arbeidsongeschikt. Zij krijgt een WIA-uitkering op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 43,83. De school en de lerares spreken af dat de aanstelling van de lerares wordt bijgesteld van 0,98 tot 0,55. De lezer begrijpt dat de lerares voor het gedeelte dat zij niet arbeidsongeschikt wordt geoordeeld, blijft werken en dat zij daarvoor loon ontvangt.

  Lees meer...

 14. Ontslag via UWV om bedrijfseconomische redenen

  De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe UWV de ontslagtoets op bedrijfseconomische gronden uitvoert, hoe werknemers deze toets en of er risico's bestaan bij de uitvoering van die toets. Naast positieve bevindingen over de werkwijze van UWV is de Inspectie SZW op onderdelen ook kritisch.   Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat daar nader op in.  Het is wettelijk verboden om werknemers te ontslaan met als doel hen te vervangen door goedkopere (al dan niet flexibele) arbeidskrachten.

  Lees meer...

 15. Eindelijk duidelijkheid over vervanging DBA in november?

  Een nieuwe hoofdlijnenbrief DBA komt volgens planning in november.  Dan zou er meer duidelijkheid moeten komen over de vervanging van de Wet DBA, de webmodule en het gezagscriterium. Gaat het kabinet dan eindelijk helderheid scheppen of blijft het schimmig? Komt er een nieuwe wet in 2020?  Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen begin oktober 2018 kwam de Wet DBA aan de orde.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl