1. Waar ben je aan toe bij opname van vakantiedagen?

  Waar ben je aan toe bij het opnemen van vakantiedagen? De vakantieperiode is bijna weer aangebroken. Voor je vakantiedagen en het opnemen ervan gelden allerlei regels. Deels is dit wettelijk geregeld en daarnaast heb je te maken met afspraken in een cao of in je arbeidsovereenkomst met je werkgever. Wat houden de regels in? Voor vakantiedagen gelden wettelijke regels. Je kunt wettelijk aanspraak maken op vier keer zoveel vakantiedagen als het aantal uren van je werkweek.

  Lees meer...

 2. Privacy in spotlight tijdens Arbeidsrecht congres in Eindhoven op 7 juni

  Tijdens de tiende editie van het Arbeidsrecht Congres is Thijs Drouen, directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de Autoriteit Persoonsgegevens, expert spreker. Met het thema Privacy en Arbeid staat het congres op 7 juni aanstaande volledig in het teken van de impact van de AVG op het HR beleid van organisaties. Privacy in de spotlight Privacy is volop in het nieuws.

  Lees meer...

 3. Grenzen aan ontslagbescherming van zieke werknemers

  Met enige regelmaat verschijnen er in de rechtspraak uitspraken over zieke werknemers die nalaten hun re-integratieverplichtingen na te komen. De grote vraag is wat u als werkgever in dat geval kunt doen en of het niet nakomen van deze verplichtingen een reden voor ontslag oplevert. Het is opvallend dat verschillende rechtbanken recent uitspraak hebben gedaan over een dergelijke situatie.

  Lees meer...

 4. Misbruik van mediation in arbeidszaken?

  Muriel Middeldorp, advocaat, kantonrechter-plaatsvervanger en mediator deelt een aantal bespiegelingen over mediation in arbeidszaken. In deze blog de situatie dat de werkgever afscheid wil nemen van de werknemer vanwege een verstoorde relatie maar weet dat er geen "voldragen ontslaggrond" is en daarom mediation voorstelt. Klik hier voor de volledige blog van Muriel Middeldorp op de website van HRbase. Zie: www.hrbase.nl, het grootste netwerk voor HR-professionals in Nederland.

  Lees meer...

 5. Geen arbeidsovereenkomst met bv i.o.

  Een beoogd statutair bestuurder van een bv in oprichting meent, als de oprichting afketst, dat hij erop had mogen vertrouwen dat met hem een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Volgens Hof Den Bosch was dit vertrouwen niet terecht. Een GmbH wil een nieuwe vennootschap...

  Lees meer...

 6. Billijke vergoedingen schieten omhoog

  Aanvankelijk waren rechters na de inwerkingtreding van de Wwz mede ten gevolge van de afwezigheid van duidelijke instructies van de wetgever (zeer) terughoudend bij het toekennen van substantiële billijke vergoedingen aan werknemers indien de werkgever een ernstig verwijt kon worden gemaakt ten aanzien van de reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

  Lees meer...

 7. Terecht ontslag voor weigeren aanpassen Linkedin-profiel

  Automatiseerder H&R uit Utrecht heeft een 42-jarige medewerker op staande voet ontslagen omdat hij herhaaldelijk weigerde een onjuist profiel op Linkedin aan te passen. Volgens de rechter was het ontslag terecht.De man ging in de herfst van 2015 aan de slag voor het Utrechtse automatiseringsbedrijf als accountmanager New Business. In die functie moest hij nieuwe klanten werven. Een jaar later werd hij verantwoordelijk voor de marketing en PR van de onderneming.

  Lees meer...

 8. Vaststellingsovereenkomst sluiten? Laat u juridisch adviseren!

  Wanneer sluit u een vaststellingsovereenkomst? Dagelijks worden er tussen werkgevers en werknemers vaststellingsovereenkomsten gesloten. Wanneer een werkgever en een werknemer bijvoorbeeld niet meer met elkaar door één deur kunnen, of er vanwege bedrijfseconomische omstandigheden een functie vervalt, kan door middel van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Het wordt ook wel een "beëindiging met wederzijds goedvinden" genoemd.

  Lees meer...

 9. Transitievergoeding langdurig zieke werknemer

  Nieuwe maatregel op komst. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden veel werknemers die langdurig ziek zijn in dienst gehouden door hun werkgever. Ook als er geen opzegverbod meer geldt. Door deze 'slapende dienstverbanden' voorkomt de werkgever dat aan deze werknemers een transitievergoeding moet worden betaald.

  Lees meer...

 10. Meer vaste contracten: versoepeling ontslagrecht niet nodig

  15 mei 2018Meer vaste contracten: versoepeling ontslagrecht niet nodigEen versoepeling van het ontslagrecht snijdt geen hout, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op nieuwe CBS-cijfers over de arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt dat het aantal vaste contracten weer stijgt. "Minister Koolmees (SZW) zou zijn voorstellen in de Wet arbeidsmarkt in balans niet naar de Tweede Kamer moeten sturen", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

  Lees meer...

 11. Gelden voor een ronselbeding dezelfde regels als voor een concurrentiebeding?

  Werkgevers nemen in arbeidsovereenkomsten steeds vaker een ronselbeding op. Een dergelijk beding wil voorkomen dat werknemers bij uitdiensttreding ook collega's ertoe bewegen om bij een andere werkgever in dienst te treden. Maar gelden voor een ronselbeding nu dezelfde regels als voor een concurrentiebeding? Onlangs boog de kantonrechter in Breda zich over deze vraag.

  Lees meer...

 12. Mondelinge aanzegging telt niet

  Het verlengen of opzeggen van een arbeidscontract moet schriftelijk gebeuren, en tijdig. Anders kan de werknemer een boete claimen. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, is de werkgever verplicht om de werknemer op tijd te informeren of het contract na het einde van de overeengekomen termijn wordt voortgezet en onder welke voorwaarden.

  Lees meer...

 13. Vakantie opnemen - waar moet u op letten

  De vakantieperiode komt er weer aan. Hoe zit het ook alweer met het opnemen van vakantie. Binnen welke termijn moet u op een vakantieaanvraag reageren? Mag een vakantieaanvraag geweigerd worden en zo ja om welke redenen? Oorspronkelijk van: BW7 Arbeidsjuristen voor ondernemers

  Lees meer...

 14. Relevante wetswijzigingen mei 2018

  In mei vinden verschillende wetswijzigingen plaats die voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Let bijvoorbeeld goed op bij de eerstvolgende uitbetaling van de vakantietoeslag. En houd rekening met de wijzigingen die voortvloeien uit de invoering van de AVG. Oorspronkelijk van: Wissenraet Van Spaendonck

  Lees meer...

 15. Vakantiekrachten 2018

  De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin u gebruik maakt van vakantiekrachten. Houdt u daarbij rekening met onderstaande aandachtspunten? Minimumloon/minimum vakantiegeld Een vakantiewerker is in feite een 'gewone' werknemer met een contract voor bepaalde tijd. U bent dan ook verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon plus 8% vakantiegeld uit te betalen. Voor vakantiewerkers jonger dan 15 jaar bestaat geen minimumjeugdloon.

  Lees meer...

 16. 'Wet arbeidsmarkt in balans repareert WWZ onvoldoende'

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is deels te beschouwen als reparatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Na deze reparatie zullen echter scheurtjes zichtbaar blijven. Vereenvoudiging van het ontslagrecht raakt verder uit zicht. Dat schrijven de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (Vva) in reactie op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans op internetconsultatie.nl. Oorspronkelijk van: Over Salarisadministratie

  Lees meer...

 17. De Grijze Generatie

  Er zijn steeds meer ouderen, die wel kunnen en willen (door)werken, maar daar de kans niet toe krijgen. De overheid stimuleert dit en wil het daarom voor werkgevers aantrekkelijker maken de arbeidsovereenkomst met oudere werknemers voort te zetten. Hiervoor is de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd in het leven geroepen. Oorspronkelijk van: Workx Advocaten

  Lees meer...

 18. Relevante wetswijzigingen mei 2018

  In mei vinden verschillende wetswijzigingen plaats die voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Let bijvoorbeeld goed op bij de eerstvolgende uitbetaling van de vakantietoeslag. En houd rekening met de wijzigingen die voortvloeien uit de invoering van de AVG. Oorspronkelijk van: BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers

  Lees meer...

 19. Dit is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

  Jouw werknemers hebben elk jaar recht op een bepaald aantal vakantiedagen. Hierin kun je onderscheid maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wat het verschil is tussen deze verschillende soorten vakantiedagen en hoe je deze vakantiedagen opbouwt of opneemt, lees je in dit artikel. Oorspronkelijk van: deOndernemer.nl

  Lees meer...

 20. Anti-ronselbeding is concurrentiebeding in de zin van de wet

  In de wet (artikel 7:653 BW) is geregeld dat een concurrentiebeding slechts rechtsgeldig in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden opgenomen, indien uit een bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is wegens zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen. Indien een dergelijke motivering ontbreekt, is het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig.

  Lees meer...

 21. Aanzegboete: ook bij contractsverlenging

  Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is sinds 2015 de zogenaamde aanzegboete geïntroduceerd. Als werkgever bent u verplicht om minimaal een maand voor het einde van een tijdelijk contract de werknemer schriftelijk aan te zeggen wat er met de arbeidsovereenkomst zal gebeuren; wordt deze verlengd of niet? Begrijpelijk De aanzegboete is op zichzelf een bepaling die vanuit het belang van de zekerheid van de werknemer te begrijpen is. Een werknemer moet immers op tijd weten waar hij aan toe is.

  Lees meer...

 22. Wat de or moet weten over het opzegverbod

  In bepaalde gevallen kan een werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Wat moet de ondernemingsraad weten over het opzegverbod? Sommige werknemers genieten extra ontslagbescherming. Denk aan de regels die gelden in verband met ziekte, overgang van onderneming en het or-lidmaatschap. In deze gevallen is een opzegverbod van toepassing. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst dan niet rechtsgeldig beëindigen, tenzij er een uitzondering van toepassing is.

  Lees meer...

 23. Moet aanzeggen nu wél of niet schriftelijk?

  Het lijkt zo eenvoudig: de werkgever informeert de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Doet hij dit niet, dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. Waarom ontstaat er dan toch zo vaak discussie tussen werkgever en werknemer? De wet is duidelijk. Aanzegging moet schriftelijk. Deze eis is van "dwingend recht".

  Lees meer...

 24. Hoger beroep in het arbeidsrecht gaat vaak mis

  Sinds 2015 geldt de Wwz in het arbeidsrecht. Nieuwe wetgeving die tot veel onduidelijkheid heeft geleid. Dat heeft ook gevolgen voor de beoordeling van het werk van advocaten, merkt raadsheer en tuchtrechter Tijn van Osch.  Door / Tijn van Osch  Sinds enkele jaren toetst de tuchtrechter voor de advocatuur de kwaliteit van het werk van de advocaat niet meer marginaal, maar inhoudelijk.

  Lees meer...

 25. Fysiek incident: Ontslag op staande voet houdt geen stand!

  Werkgever: neem de signalen van een werknemer die aangeeft dat er sprake is van pesterijen serieus, kom adequaat in actie en laat het niet sudderen! In de onderstaande situatie bleek dat de betreffende werkgever met signalen niets had gedaan. Hij heeft geen actie ondernomen naar aanleiding van de eerdere meldingen van de werknemer van 'pesterijen' en heeft daarmee de kans laten bestaan dat het een keer tot een fysieke uitbarsting zou komen bij de werknemer. Wat was er aan de hand.

  Lees meer...

 26. Disfunctioneren: wat is dat precies?

  Wat zijn de verplichtingen die een werkgever heeft bij een medewerker die onvoldoende functioneert? Volgens de wet kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden van een medewerker die disfunctioneert, maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.  Eén van die voorwaarden is dat de werkgever de medewerker in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren.

  Lees meer...

 27. Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet

  Op 30 maart jl. heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet de werknemer toch aanspraak kan maken op een transitievergoeding. Casus Een werknemer was vanaf 1991 in dienst bij werkgever als magazijnbeheerder. De werkgever had een regeling ten aanzien van alcohol- en drugsbeleid, die inhoudt dat werknemers vóór aanvang en tijdens het werk niet onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen mogen verkeren.

  Lees meer...

 28. Geen leeftijdsdiscriminatie bij uitsluiten recht op transitievergoeding AOW-gerechtigden

  Sinds de invoering van de Wwz dient in geval van ontslag van de werknemer een transitievergoeding betaald te worden. De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werknemer kan het bijvoorbeeld gebruiken voor scholing. AOW-ers hebben daarom geen recht op een transitievergoeding. Is dit leeftijdsdiscriminatie? Gaat het om een verboden onderscheid? Oorspronkelijk van: BW7 arbeidsjuristen voor ondernemers.

  Lees meer...

 29. Hoe staat het met handhaving Wet DBA door Belastingdienst?

  Hoe zit het met de aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst en de capaciteit die daarvoor wordt ingezet? De opschorting van de handhaving van de Wet DBA tot 2020 leidt naar verwachting niet tot grote aantallen naheffingsaanslagen loonheffingen volgens de 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst. Oorspronkelijk van: Over Salarisadministratie

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl