Disclaimer & privacy

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V.* (hierna: WVS). Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. WVS kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan WVS garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

WVS streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt WVS zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. WVS kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, eventuele (type)fouten en onvolledigheden van de website. Tevens wijst zij iedere aansprakelijkheid af voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van WVS en/of de met haar verbonden ondernemingen. Het is niet toegestaan informatie van deze website, zonder voorafgaande toestemming van WVS, te verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik, te openbaren, te exploiteren of op enige manier ter kennis van derden te brengen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

* BW7 is een initiatief van WVS.

Privacy Statement

BW7 verwerkt gegevens van ondernemingen die lid zijn of die de nieuwsbrief ontvangen. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door BW7 behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene verordening persoonsgegevens in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een onderneming. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de ledenadministratie, het innen van jaarbijdragen, het verzenden van informatie aan deelnemers, andere activiteiten van intern beheer, eventuele andere activiteiten. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting. Tot slot kan BW7 de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens
BW7 bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Persoonsgegevens worden uit het register verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de betrokken hoedanigheid is vervallen.

Cookies
Bij bezoek van de website van BW7 wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. BW7 maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu. Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen.

Nieuwsbrief
BW7 verstuurt regelmatig digitale nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die BW7 over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

De betrokkene heeft het recht om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 24 mei 2018.

Copyright © 2018 WVS. Alle rechten voorbehouden.