1. Werknemer neemt ontslag en moet werkgever forse vergoeding betalen

  Een starter op de arbeidsmarkt met een tijdelijk contract neemt tussentijds ontslag voor een droombaan. De werkgever claimt een wettelijke schadevergoeding van bijna 15.000 euro. Lees het oordeel van de rechter. Een junior projectmanager met een maandsalaris van 2.300 euro, heeft een jaarcontract tot van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Half maart 2019 solliciteert ze naar een droombaan elders. Ze houdt haar werkgever op de hoogte van haar vorderingen in de selectieprocedure.

  Lees meer...

 2. Slapende dienstverbanden? Kom in actie!

  Per 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding (bij het einde van het dienstverband) aan (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2015 (meer dan) twee jaar ziek zijn c.q. waren (de Wet compensatie transitievergoeding). Dat is niets nieuws. Maar een interessante vraag die hieruit voortvloeit is of die (ex-)werknemers, de zo geheten slapers, beëindiging van het dienstverband ook kunnen afdwingen.

  Lees meer...

 3. WW-premie

  Het duurt niet lang meer voordat de WAB in werking treedt. Een van de vele wijzigingen die de WAB met zich brengt, is de afschaffing van de gedifferentieerde WW-premie en de introductie van een hoog en een laag WW-tarief. U komt alleen voor de lage WW-premie in aanmerking indien sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Over dit schriftelijkheidsvereiste bestaat onduidelijkheid.

  Lees meer...

 4. WAB Update 5: Premiedifferentiatie WW - werkgevers opgelet: zijn je vaste contracten wel schriftelijk bevestigd door werkgever én werknemer?

  Misschien wel één van de grootste veranderingen met de komst van de WAB is de premiedifferentiatie WW naar aard van het contract. Kort samengevat, een lage premie (2,94%) voor vaste contracten en een hoge premie (7,94%) voor flexibele contracten. Heel belangrijk is dat de belastingdienst een contract pas als vast contract accepteert als het contract voor onbepaalde tijd schriftelijk is bevestigd door werkgever én werknemer.

  Lees meer...

 5. Ontslag Martinair-piloten opnieuw getoetst

  De uitspraak van kort voor het weekend is goed nieuws voor de ruim honderd vliegers van Martinair die door de kwestie hun baan kwijtraakten. Zij verzetten zich al jaren tegen de reorganisatie, maar vonden tot nu toe telkens nul op hun rekest.Martinair moest inkrimpen omdat moederbedrijf Air France-KLM af wil van de jarenlange verliezen op het goederenvervoer. Het aantal pure vrachttoestellen werd sterk teruggebracht en daardoor werden de piloten boventallig.

  Lees meer...

 6. Werknemer eisen vaker schadevergoeding bij burn-out

  Werknemers die kampen met een burn-out eisen vaker dan voorheen een schadevergoeding van hun werkgever. Het gaat om zo'n honderd tot honderdtwintig gevallen per jaar meldt BNR Nieuwsradio. In de meeste gevallen gebeurd dit als er al een arbeidsconflict is, een dienstverband beëindigd is of als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Dat stelt juridisch dienstverlener DAS.

  Lees meer...

 7. Opzegging nietig omdat contract korter is verlengd door zwangerschap?

  Een werkgever verlengt een contract van een zwangere medewerkster tot vlak voor haar zwangerschapsverlof en zegt dan de arbeidsovereenkomst op. Volgens de werkneemster doet de werkgever dat vanwege haar zwangerschap. Wat oordeelt de rechter? Een hoofdleidster in de kinderopvang heeft een tijdelijk contract van 10,5 maand dat eindigt op 31 december 2018. In november vraagt de werkgever voor haar een zwangerschapsuitkering. Het verlof zal ingaan op 20 april 2019.

  Lees meer...

 8. Doorschuiven van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte mag worden verboden

  Nationale regelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die recht geven op meer dagen jaarlijkse vakantie met behoud van loon dan de minimumperiode van vier weken, mogen verbieden dat die extra vakantiedagen wegens ziekte worden overgedragen naar een volgend jaar. Dat is niet in strijd met de Richtlijn arbeidstijden of het EU-Handvest van de Grondrechten. Dat heeft het Hof van Justitie geantwoord op vragen van een Finse rechter.

  Lees meer...

 9. Wat verandert er in 2020?

  Ook in 2020 zijn er de nodige wijzigingen in wetgeving voor ondernemers. In deze blog zetten we de belangrijkste op een rij.   Arbeidsrecht De meeste wijzigingen zijn er voor werkgevers. Door het aflopen van overgangsregelingen uit de Wet werk en zekerheid en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans verandert de berekening van de transitievergoeding. Deze wordt nu voor alle werknemers gelijk ongeacht de duur van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer.

  Lees meer...

 10. Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

  In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad overwoog in deze beschikking onder meer dat de wet niet voorziet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aangezien een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel kan worden opgezegd of ontbonden.

  Lees meer...

 11. Geen diploma, maar ontslag op staande voet mag niet

  Een verzorgende in een verzorgingshuis voor ouderen blijkt geen diploma voor Verzorgende IG te hebben. Haar werkgever ontslaat haar daarom op staande voet. Maar de vrouw had al tijdens de sollicitatieprocedure aangegeven dat zij over deelcertificaten beschikt die haar gelijkstellen aan een Verzorgende IG. Haar werkgever beschuldigd haar van liegen, zij stelt nooit beweert te hebben dat ze over een diploma beschikte. De rechter moet uitspraak doen.

  Lees meer...

 12. D66 en PvdA willen strengere regels concurrentiebeding

  Werknemers moeten makkelijker van baan kunnen wisselen. Daarom moeten de regels voor concurrentiebedingen op de schop, vinden D66 en de PvdA. "Het concurrentiebeding is nu vaak een blok aan het been als je een nieuwe stap wilt zetten", zegt Gijs van Dijk (PvdA). "Dat is zeker bij flexcontracten een belemmering voor je carrièrekansen ", stelt Steven van Weyenberg (D66). Beide Kamerleden willen af van concurrentiebedingen in tijdelijke contracten.

  Lees meer...

 13. Minder WW-premie betalen? Dat moet u wel regelen!

  English version Voor de lage WW-premie vanaf 1 januari 2020 moet u kunnen bewijzen dat de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. Dit contract moet op papier staan, zijn voorzien van een datum en door u en de werknemer zijn ondertekend. Ook moet er een vast aantal uren zijn afgesproken. Kunt u dit niet bewijzen, dan moet u 5% van de loonsom extra aan premie betalen.   Hoge en lage WW-premie Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen vast in dienst te nemen.

  Lees meer...

 14. Mag wachten met betalen transitievergoeding tot werknemer erom vraagt?

  Een werkgever wacht - volgens beleid - met het betalen van een transitievergoeding tot een werknemer naar de rechter stapt voor uitbetaling. Een werknemer loopt daardoor zijn transitievergoeding mis. Mag dat? Lees het oordeel van het hof. Een werknemer is arbeidsongeschikt en zijn werkgever laat hem weten dat hij na 104 weken arbeidsongeschiktheid een ontslagverzoek bij UWV indient. Na de verkregen toestemming zal het bedrijf de overeenkomst dan met inachtneming van de opzegtermijn beëindigen.

  Lees meer...

 15. Onrechtmatig verkregen, maar toelaatbaar bewijs in ontslagzaak

  Dat bewijs onrechtmatig is verkregen, betekent niet dat het niet mag worden gebruikt in een (ontslag)procedure. Hof Den Bosch is daar in de onderhavige zaak duidelijk over: in beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs.

  Lees meer...

 16. Aanzegtermijn: de klok loopt ook tijdens onderhandelingen

  Een werkgever biedt een werknemer een contractverlening aan. Na onderhandelingen besluit de werkgever dat aanbod in te trekken. Maar hij verliest daarbij de regels voor aanzeggingen uit het oog. Werknemers die een werken op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, moeten op tijd weten waar ze aan toe zijn. Hebben ze na afloop van hun arbeidsovereenkomst nog een baan of niet? De wetgever heeft daarom de aanzegverplichting in het leven geroepen.

  Lees meer...

 17. SZW belooft: binnenkort duidelijkheid over oproepovereenkomsten onder de WAB

  Salarisprofessionals hebben veel vragen over wanneer een arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. Is iemand met een tijdelijke uitbreiding in zijn arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld gedeeltelijk een oproepkracht?  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt binnenkort met meer duidelijkheid hierover.Het ministerie van SZW maakt een overzicht met daarin verschillende varianten aan arbeidsovereenkomsten en de gevolgen daarvan voor de premiedifferentiatie WW.

  Lees meer...

 18. Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend

  Vanaf 1 januari wordt de transitievergoeding anders berekend. Maar over welke loonbestanddelen dient u de transitievergoeding eigenlijk te berekenen? Wat telt er niet mee? Oorspronkelijk van: Salarisnet

  Lees meer...

 19. WAB & payrolling

  Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 wordt een aantal maatregelen ingevoerd die de positie van de payrollkracht aanzienlijk versterken. Zo zal het lichtere arbeidsrechtelijk regime niet meer bij payrolling van toepassing zijn én zal de payrollkracht straks recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemer die rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever.

  Lees meer...

 20. Kijk uit met aanmaken WhatsApp-groep!

  Het aanmaken van een WhatsApp groep als werknemer is niet vrijblijvend als er een geheimhoudingbeding in het spel is. De Rechtbank Gelderland heeft een boete van € 7.000,- opgelegd aan een werknemer, die met het aanmaken van een WhatsApp-groep zijn geheimhoudingsverplichting schond.  Deze zaak gaat over een werknemer, waarvan de arbeidsovereenkomst in gezamenlijk overleg op grond van een vaststellingsovereenkomst is geëindigd. Het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst bleef van kracht.

  Lees meer...

 21. Ontslag op staande voet na overtreden rookverbod

  Een werknemer op een terminal krijgt ontslag op staande voet wegens overtreding van het rookverbod. Dat rookverbod is er namelijk niet voor niets: op de terminal is sprake van explosiegevaar. Maar is het ontslag op staande voet daarmee ook rechtsgeldig? De rechter vond van niet. Oorspronkelijk van: Salarisnet

  Lees meer...

 22. Definitieve hoge en lage WW-premies bekend

  Eigenlijk wisten we het al, maar nu staat het vast: de nieuwe WW-premies onder de WAB zijn bekend. Voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst niet zijnde een oproep-overeenkomst is de premie 2,94 procent. Voor mensen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en oproepkrachten is wettelijk bepaald dat deze altijd 5 procent hoger ligt dan de lage premie. Daarmee is de hoge WW-premie dus 7,94 procent. Met deze hoge en lage premies komt de sectorpremie te vervallen.

  Lees meer...

 23. Transitievergoeding bij verwijtbaar gedrag en WAB?

  Hoe vaak moeten werkgevers een transitievergoeding betalen terwijl de werknemer om zijn wangedrag is ontslagen? Brengt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) meer duidelijkheid voor mkb-ondernemers wanneer zij iemand ontslaan? Minister Koolmees van Sociale Zaken beantwoordt Kamervragen over de transitievergoeding voor falende werknemers en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. In de wet is een verschil gemaakt tussen 'verwijtbaar gedrag' en 'ernstig verwijtbaar gedrag'.

  Lees meer...

 24. 'Pensioenleeftijd' in pensioenontslagbeding

  De pensioenleeftijd is lang hetzelfde gebleven. Nu deze is verschoven, kan dat leiden tot vragen bij de uitleg van de arbeidsovereenkomst. Wanneer een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, mag de werkgever in principe de arbeidsovereenkomst opzeggen. In veel arbeidsovereenkomsten is voor het gemak een pensioenontslagbeding opgenomen. Ook dan is de discussie niet uitgesloten. Oorspronkelijk van: Ornet

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl