1. Proportionele aansprakelijkheid voor beroepsziekte

  In de onderstaande uitspraak staan de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid centraal. De zaak heeft betrekking op werkgeversaansprakelijkheid voor een beroepsziekte. De uitspraak van het hof maakt duidelijk dat wanneer een beroep op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel afketst op de onzekerheid of onbepaaldheid van het condicio sine qua non-verband, een beroep op het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid uitkomst kan bieden.

  Lees meer...

 2. Eigen klantenpas scannen leidt tot ontslag

  Een kassière bij de Gamma scant haar eigen klantenpas, als haar klanten er zelf geen hebben. Met de coupons die haar dat oplevert koopt ze vervolgens toiletpapier en wasmiddel. Haar werkgever komt er achter en ontslaat haar op staande voet. De vrouw stapt vervolgens naar de rechter. Ze is zwanger en kan zo snel geen nieuwe baan vinden. Klantenpas De Gamma biedt klanten een voordeelpas aan. Met elke aankoop die klanten doen, ontvangen ze een voordeelcoupon met korting voor een volgende aankoop.

  Lees meer...

 3. Slapende dienstverbanden

  In een korte tijd zijn er twee uitspraken geweest waarbij de rechter de werkgever voor het blok heeft gezet. De rechter heeft aangegeven dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke medewerker, die langer dan 2 jaar ziek was, moest beëindigen. Over één van deze zaken berichtten wij u al eerder aan het begin van het jaar. Oorspronkelijk van: Extendum

  Lees meer...

 4. Hoe werkt langdurig verzuim bij een weigerachtige werknemer?

  Het zal een keer voorkomen dat je langdurig verzuim op je bord krijgt en dat je moet zorgen voor een effectief herstel naar werk. Maar wat als je te maken hebt met een weigerachtige medewerker? Of als je echt geen passend werk kunt bieden? Hoe werkt dat bij een tijdelijk contract? En wat gebeurt er na twee jaar ziekte? Er zijn veel scenario's mogelijk, we werken er drie voor je uit: Bij elke situatie gelden er andere wetten, regels en plichten.

  Lees meer...

 5. Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

  De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer wiens werkgever hem door onregelmatige loonbetaling in totaal zeven maandsalarissen schuldig was.

  Lees meer...

 6. Informatieplicht werkgever bij vervallen vakantiedagen

  Als werkgever bent u verplicht bent om uw medewerkers tijdig te informeren over het vervallen van vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen komen niet te vervallen als de u uw medewerkers niet concreet en transparant informeert. Vakantiedagen vervallen indien de medewerker ook in de gelegenheid is gesteld deze op te nemen. Daarbij is het van belang dat de medewerker ook op de hoogte is van zijn of haar verlofsaldi.

  Lees meer...

 7. Goed werkgeverschap betekent doorwerken tijdens ontslagaanvraag

  De rechter heeft bepaald dat een man, die tijdens een lopende ontslagaanvraag bij het UWV op non-actief werd gesteld, tot zijn werk moet worden toegelaten. Goed werkgeverschap brengt volgens de rechter onder meer met zich mee dat de werknemer in beginsel een ontslagprocedure mag afwachten vanuit een werkende situatie. Oorspronkelijk van: Salarisnet

  Lees meer...

 8. Doorwerken na AOW-leeftijd: moet werkgever dit toestaan? [rechtspraak]

  Een secretaresse bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd. Haar werkgever vindt het tijd voor vers bloed in de organisatie en beëindigt de arbeidsovereenkomst. De secretaresse wil doorwerken tot zij de bij het bedrijf geldende pensioenleeftijd heeft bereikt. Als haar werkgever dit weigert, stapt de vrouw naar de rechter. De overheid mag er dan op hameren dat we allemaal langer moeten doorwerken, dat wil niet zeggen dat werkgevers daar ook op zitten te wachten. Dat merkt ook deze projectsecretaresse.

  Lees meer...

 9. Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst

  Een stageovereenkomst wordt door de werkgever aangegaan met een stagiair die als leerling van een onderwijsinstelling praktijkervaring moet of wil opdoen. De verhoudingen bij een stageovereenkomst zijn niet die van een werkgever tot een werknemer, maar die van een stagegever tot een stagenemer. Onderscheid stageovereenkomst en praktijkovereenkomst Een stageovereenkomst is iets anders dan een praktijkovereenkomst in de zin van Wet educatie en beroepsonderwijs.

  Lees meer...

 10. Bezorger Deliveroo toch werknemer?

  De rechter in Amsterdam oordeelde eerder dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. Op 15 januari 2019 oordeelt de rechtbank Amsterdam echter dat wél sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de overwegingen van deze rechter? Oorspronkelijk van: HRpraktijk

  Lees meer...

 11. Werkgever betaalt 1,5 ton aan werknemer slapend dienstverband

  Een werkgever die een dienstverband 'slapend' hield om een transitievergoeding te voorkomen is onlangs teruggefloten door de rechter. Het is wel de vraag of andere kantonrechters hetzelfde zouden besluiten, schrijft Charlotte van Eeden. Het slapend dienstverband. Inmiddels is er zoveel over gelezen en geschreven, dat je niet verwacht dat er nog iets nieuws over te melden is. Toch is dit het geval. Oorspronkelijk van: Sprout

  Lees meer...

 12. Terugbetalen van de transitievergoeding na herstel arbeidsovereenkomst?

  Sinds de Wet Werk en Zekerheid bestaat er een mogelijkheid voor de werknemer om - na ontbinding van de arbeidsovereenkomst - in hoger beroep herstel van de arbeidsovereenkomst te vorderen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de aan de werknemer betaalde transitievergoeding? Moet de werknemer de transitievergoeding aan zijn werkgever terugbetalen? Oorspronkelijk van: Personeelsnet

  Lees meer...

 13. Vergunning voor werktijdverkorting is niet eenvoudig

  Een werkgever die minder werk voor zijn personeel heeft, mag niet zomaar zijn personeel minder laten werken en minder uitbetalen. Werknemers hebben namelijk in hun arbeidsovereenkomst een bepaald aantal uren afgesproken dat zij zullen werken. Een werkgever mag in het kader van werktijdverkorting daarom niet eenzijdig de overeengekomen arbeidstijd, en het daarbij behorende loon verminderen.

  Lees meer...

 14. Werknemer zet een concurrerende onderneming op, wat nu?

  Het hof 's-Hertogenbosch diende recent te oordelen over een zaak waarin werknemer (rayonmanager) een concurrerende onderneming had opgericht en actief maar heimelijk zijn werkgever (exploitant van speelautomaten) heeft beconcurreerd. Na ontdekking door werkgever volgt een logische reactie, namelijk een ontslag op staande voet. Oorspronkelijk van: LXA

  Lees meer...

 15. Hoge Raad geeft regels voor beoordeling aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

  Wanneer is een in een cao opgenomen voorziening een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening? De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak hiervoor criteria geformuleerd. Mr. Jan Dop legt in zijn noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) uit wat deze criteria inhouden en welke gevolgen zij hebben voor de praktijk.

  Lees meer...

 16. Vakantie opnemen - waar moet u op letten

  De vakantieperiode komt er weer aan. Hoe zit het ook alweer met het opnemen van vakantie. Binnen welke termijn moet u op een vakantieaanvraag reageren? Mag een vakantieaanvraag geweigerd worden en zo ja om welke redenen? Oorspronkelijk van: BW7 Arbeidsjuristen voor ondernemers.

  Lees meer...

 17. Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2019

  Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 is bekend. Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2019 zoals deze geldt per 1 juli 2019. U treft hier ook de uurlonen en het wettelijk minimum jeugdloon. Oorspronkelijk van: BW7 Arbeidsjuristen voor ondernemers.

  Lees meer...

 18. Leugens tijdens sollicitatie leiden tot ontslag

  Een sollicitant doet er goed aan bij zijn sollicitatie niet te liegen over zijn opleiding(en) en werkervaring. Leugens kunnen later de aanleiding voor ontslag vormen, zo bleek recentelijk ook in een zaak bij het hof in Arnhem. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel… Dat spreekwoord ging in ieder geval op voor een werknemer die zich in 2017 voor de functie van technisch supportmedewerker naar binnen had gepraat bij een internetbureau.

  Lees meer...

 19. Slapende dienstverbanden: vergeet de pensioengevolgen niet!

  De afgelopen maanden zijn verschillende uitspraken gewezen in kwesties waarin de werknemer het slapende dienstverband beëindigd wenste te krijgen, in het bijzonder met het oog op het verkrijgen van een transitievergoeding.

  Lees meer...

 20. CNV naar de rechter om slapende dienstverbanden

  Volgens vakbond CNV is er geen enkele reden meer voor slapende dienstverbanden. De vakbond stapt naar de rechter om te eisen dat werkgevers hun werknemers na twee jaar ziekte ontslaan, mét een transitievergoeding. Volgens de bond moet er aan einde komen aan de praktijk waarbij werknemers die langdurig ziek zijn geworden en niet meer aan het werk kunnen komen bij hun werkgever, nog wel stilletjes in dienst worden gehouden.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl