1. Werkgever geeft verkeerde opzegtermijn door. Wie draait ervoor op?

  Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, meldt de werkgever dat de opzegtermijn een maand bedraagt. Later blijkt dat er helemaal geen tussentijdse opzegmogelijkheid was en vordert de werkgever een gefixeerde schadevergoeding. Een werknemer treedt in januari 2018 in dienst bij een detacheringsbureau. Hij wordt aangenomen voor de duur van het project waarop hij gedetacheerd wordt met een uiterlijke datum van 3 januari 2019.

  Lees meer...

 2. Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

  Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie. De casus is als volgt. De werkgever heeft de dienstbetrekking met de werkneemster opgezegd met toestemming van het UWV en met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Bij het einde van het dienstverband heeft de werkgever een transitievergoeding betaald.

  Lees meer...

 3. De wijzigingen in het arbeidsrecht met de komst van de Wab: de transitievergoeding

  Ook de wijze waarop de transitievergoeding vanaf 2020 moet worden berekend, wijzigt. Tot 2020 wordt er in de berekening een onderscheid gemaakt tussen de eerste tien jaar van het dienstverband en de jaren daarna. Op dit moment geldt dat over de eerste tien jaar van het dienstverband de werknemer recht heeft op 1/6 maandsalaris per volledig gewerkte periode van zes maanden. Dit komt neer op 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Oorspronkelijk van: Reijnders Advocaten

  Lees meer...

 4. Een minsaldo aan vakantiedagen: terugbetalingsplicht of vrij spel?

  Het kwik bereikte deze zome op enkele plekken temperaturen van meer dan 40 graden Celsius. Bij dergelijke temperaturen stromen de verzoeken tot het opnemen van vakantiedagen doorgaans binnen. Wanneer de bedrijfsvoering dit toelaat stem je hier als werkgever graag mee in. Het kan echter gebeuren dat een werknemer op enig moment meer vakantiedagen heeft opgenomen dan opgebouwd, bijvoorbeeld wanneer de werknemer eerder uit dienst treedt dan verwacht.

  Lees meer...

 5. Ontslag op staande voet onterecht door gebrekkige ontslagbrief

  Een ontslag kan onterecht verleend zijn in geval van een onvoldoende duidelijke ontslagbrief. De werkgever kan hierdoor ernstig verwijtbaar handelen.

  Lees meer...

 6. Het slapend dienstverband opnieuw wakker geschud

  De rechter maakt opnieuw een einde aan een slapend dienstverband. Onder de gegeven omstandigheden oordeelt de rechter dat het in stand houden van een slapend dienstverband strijd oplevert met goed werkgeverschap. Medio 2018 is de Wet compensatie transitievergoedingen aangenomen, die per 1 april 2020 van kracht zal worden. Werkgevers kunnen daardoor aanspraak maken op een vergoeding voor het bedrag dat zij bij het ontslag van hun zieke werknemer hebben betaald.

  Lees meer...

 7. Platformarbeid: dienstbetrekking of zelfstandige arbeid?

  Een veel gehoorde term binnen het arbeidsrecht de laatste tijd is 'platformarbeid'. Maar wat wordt nu precies verstaan onder platformarbeid? En hoe moet deze vorm van arbeid worden gekwalificeerd? Gaat het om zelfstandigen? Of zijn het werknemers? En wie is dan de werkgever? Hoe gaan andere landen in Europa om met platformwerk? En ten slotte: wat zijn de te verwachten gevolgen van deze vorm arbeid voor de toekomst? Oorspronkelijk van: HRpraktijk

  Lees meer...

 8. Mag u een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

  Een van de afspraken die u in een arbeidsovereenkomst kunt opnemen is dat u als werkgever het recht heeft om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Zonder zo'n beding mag u in principe de arbeidsovereenkomst niet wijzigen zonder instemming van de werknemer. In de praktijk is het ook zonder wijzigingsbeding mogelijk om eenzijdig arbeidsvoorwaarden aan te passen, maar dan is het wel een stuk lastiger.

  Lees meer...

 9. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): overgangsrecht transitievergoeding

  De berekening van de transitievergoeding wijzigt onder de WAB, maar hoe zit het met het overgangsrecht? Waar moet u op letten als de komende maanden een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, een ontbindingsverzoek wordt ingediend of een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij het UWV. In dit artikel zal het overgangsrecht ten aanzien van de transitievergoeding nader bekeken worden. Oorspronkelijk van: Dirkzwager

  Lees meer...

 10. Onduidelijke studieafspraken voor rekening werkgever

  Met een studiekostenbeding kan een werkgever voorkomen dat een werknemer snel vertrekt na een opleiding op kosten van de zaak. Maar zonder duidelijke afspraken hoeft de werknemer bij ontslag geen cent terug te betalen. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest in een recente zaak oordelen over een studiekostenbeding. In zo'n beding leggen werkgever en werknemer vast dat de werknemer bepaalde studiekosten (voor een deel) moet terugbetalen aan de werkgever als hij binnen een aantal jaar ontslag neemt.

  Lees meer...

 11. Motivering concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet snel voldoende

  Een non-concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd is pas rechtsgeldig, als het zwaarwegend belang door werkgever voldoende schriftelijk gemotiveerd wordt. Een generieke motivering voor een bepaalde functie is daarvoor niet specifiek genoeg. Belangen concurrentiebeding Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is een veelbesproken onderwerp.

  Lees meer...

 12. Wet arbeidsmarkt in balans, zomertip 2

  Voorkom dat bij het eindigen van op 1 januari 2020 lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd transitievergoeding verschuldigd wordt. De transitievergoeding is verschuldigd als de werkgever het initiatief neemt voor het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst door: de arbeidsovereenkomst op te zeggen; of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden; of de van rechtswege geëindigde arbeidsovereenkomst niet te verlengen.

  Lees meer...

 13. Hoe moeilijk is ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding?

  Hoe moeilijk is het voor een werkgever om een medewerker te ontslaan wegens een verstoorde arbeidsverhouding? Vaak denk men dat het ontbinden van een arbeidscontract wegens een verstoorde arbeidsverhouding niet mogelijk is als de werknemer hiervan geen verwijt kan worden gemaakt. In de praktijk blijkt het echter best wel mee te vallen, want als een werkgever een personeelslid wil ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie dan staat de rechter dat vaak toe.

  Lees meer...

 14. Ontslag met wederzijds goedvinden. Waar moeten werkgever en werknemer op letten?

  Wanneer een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer worden vaak in onderling overleg afspraken gemaakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een ontslag waarbij werkgever en werknemer samen tot afspraken komen, noemen we een ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst).

  Lees meer...

 15. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kun je daar tussentijds van af?

  Iedereen weet dat je een vast contract niet zomaar kunt beëindigen. Daarvoor heb je - afhankelijk van de ontslaggrond - toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Of uiteraard instemming van de werknemer. Maar hoe zit dat met een tijdelijk contract? Einde van rechtswege Een tijdelijk contract wordt aangegaan voor bepaalde duur. Bijvoorbeeld van 1 september 2019 tot 1 september 2020. Dit contract eindigt op 1 september 2020 van rechtswege.

  Lees meer...

 16. Zorgverzekeraar Menzis moet contract blijvend arbeidsongeschikte werkneemster opzeggen en transitievergoeding uitbetalen

  De kantonrechter veroordeelt zorgverzekeraar Menzis de arbeidsovereenkomst met een blijvend arbeidsongeschikte werkneemster op te zeggen en de transitievergoeding van ruim 45.000 euro uit te betalen. Volgens de kantonrechter handelt de werkgever in strijd met goed werkgeverschap. a.

  Lees meer...

 17. Wet Arbeidsmarkt in Balans… wat betekent dat voor u als ondernemer?

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei jl. door de Eerste Kamer aangenomen en zal ingaan op 1 januari 2020. Deze wetswijziging zal ook voor u als MKB-ondernemer gevolgen hebben. In dit artikel wordt aan de hand van vier belangrijke wijzigingen voor u inzichtelijk gemaakt wat voor uw onderneming de belangrijkste gevolgen van de WAB zullen zijn. Oorspronkelijk van: Wissenraet Van Spaendonck

  Lees meer...

 18. De oproepovereenkomst onder de Wet arbeidsmarkt in balans

  Werkgevers opgelet! Controleer uw bestaande arbeidsovereenkomsten met wisselende arbeidsduur. De oproepovereenkomst krijgt per 1 januari 2020 een uitbreidere regeling binnen het arbeidsrecht. Daarnaast zal voor een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd ook een hogere WW-premie gaan gelden dan voor een gewone arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  Lees meer...

 19. Is het einde van slapende dienstverbanden in zicht?

  Om werkgevers te stimuleren slapende dienstverbanden te beëindigen, is een compensatieregeling voor de transitievergoeding geïntroduceerd. Noor Cuppen en Marloes van den Eeckhout betwijfelen of de regeling op korte termijn het gewenste effect heeft en schreven hierover in het Advocatenblad. Op 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Oorspronkelijk van: Palthe Oberman Advocaten

  Lees meer...

 20. Ontslaan: voor of na 1 januari 2020?

  De transitievergoeding gaat veranderen per 1 januari 2020. De hogere vergoeding voor oudere werknemers vervalt evenals de gunstiger regeling voor kleine bedrijven. Verder wordt de alternatieve voorziening in de cao beperkt tot ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Ook hoeft deze niet langer gelijkwaardig te zijn. Ook verdwijnt de hogere transitievergoeding bij een dienstverband van meer dan 10 jaar.

  Lees meer...

 21. Wet arbeidsmarkt in balans grotendeels in werking per 1 januari 2020

  De maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans treden grotendeels in werking met ingang van 1 januari 2020. Enkele maatregelen treden op een later tijdstip in werking, zoals de compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens omstandigheden. Een latere inwerkingtreding geldt ook voor de bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payrollkrachten.De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans is geregeld met een Klein Koninklijk Besluit.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl